Menu

RentMe renditingimused

1. Sõiduki kasutamise tingimused

1.1. Sõidukit peab kasutama heaperemehelikult vastavalt sõiduki sihtotstarbele ning järgides liikluseeskirju. Keelatud on sõitmine sõidukitele liiklemiseks mitteettenähtud teel, maastikul, pukseerimisel, õppesõidul, autospordil ja -treeningul, jääteel, tasuliste teenuste osutamiseks (sh taksoveo teenuse osutamiseks) ning kaubaveoks (va kaubaruumiga sõidukid).

1.2. Rendiautoga Eestist väljapoole sõitmine on lubatud üksnes RentMe eelneval loal.

1.3. Rendiautot võivad juhtida ainult rendilepingule märgitud isikud. Juhul kui annate sõiduki juhtimise üle isikule, kes ei ole märgitud rendilepingus, siis vastutate tema poolt tekitatud kahjude eest samal viisil kui kahju oleks tekitatud Teie poolt.

1.4. Rendiaauto juht peab olema vähemalt 20 aastat vana, tal peab olema kehtiv juhtimisõigus ja vähemalt kaheaastane vastava kategooria sõiduki juhtimise kogemus ning ei tohi olla liiklusohtlikus terviseseisundis. “Suur sõiduauto”, „Kaubikud ja mahtuniversaalid” ja „Esinduslik sõiduauto” juht peab oelma vähemalt 30 aastat vana ja omama vähemalt viieaastast vastava kategooria sõiduki juhtimise kogemust.

1.5. Sõidukist väljumisel ei tohi jätta sõidukis nähtavale kohale vara ja asju, lukustama peab uksed ning sisse lülitama signalisatsiooni. Peate olema hoolikas, et sõiduk, võtmed, dokumendid ja lisatarvikud ei satuks võõraste isikute valdusesse.

1.6. Sõidukis on keelatud suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine. Keelu eiramise korral on RentMe-l õigus nõuda leppetrahvi 200 eurot.

1.7. Sõiduki mittesihtotstarbelise kasutamise (sh ebakohaste sõiduviiside kasutamise) korral on RentMe- õigus nõuda rendilevõtjalt leppetrahvi 500 eurot. Juhul kui sõidukile põhjustatud kahju on suurem kui 500 eurot, siis peab rendilevõtja hüvitama ka leppetrahvi summat ületava kahju.

1.8. Sõiduki kasutamisel on läbisõidupiirangust 300 kilomeetrit ööpäevas, kuid mitte rohkem kui 3600 kilomeetrit ühes kalendrikuus. Juhul kui ületate läbisõidupiirangu, siis peate RentMe-le tasuma leppetrahvina iga ületatud kilomeetri eest 0,10 eurot.

2. Vastutus

2.1. Juhul kui põhjustate sõidukile kahju, siis peatehüvitama RentMe-le kogu kahju osas, mida kindlustusandja ei hüvita.

2.2. Alates sõiduki üleandmisest, kannate vastutust sõiduki tahtliku ja juhusliku hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest.

2.3. Kui sõiduki kasutamisega rikutakse liikluseeskirju, parkimiskorraldust või teisi reegleid, mille tõttu esitatakse sõiduki omaniku RentMe vastu rahatrahv, leppetrahv või muud rahalised nõuded, siis peate tasuma või hüvitama RentMe-le kõik nõuetest tulenevad rahalised kohustused. RentMe-l on õigus nõuda nõuete menetlemise eest hüvitist 32 eurot iga nõude kohta.

2.4. Purunenud rehvi korral peab rendilevõtja tasuma RentMe-le remondikulud 25 eurot ühe purunenud rehvi kohta. Juhul kui rehvi pole võimalik taastada või selle taastamise kulu ületab selle asendamise kulu, on RentMe-l õigus nõuda kulude hüvitamist rehvi asendamise väärtuses. Kui rehvide asendamise väärtust ei ole võimalik kindlaks teha, siis loetakse hüvitiseks 100 eurot ühe purunenud rehvi kohta.

2.5. Kui rendilevõtja tegevuse tõttu suureneb sõiduki kohustusliku liikluskindlustuse kindlustusriski koefitsient, siis on RentMe-l õigus nõuda rendilevõtjalt 100 eurot leppetrahvi.

2.6. Sõidukile kahju tekkimisel on rendilevõtja omavastutuse summaks 390 eurot ja varguse puhul 20% sõiduki maksumusest.

2.7. Kui sõiduk on muutunud rendilevõtja poolt toime pandud liiklusavarii tõttu või sõidukile tekitatud kahjustuste tagajärjel kasutuskõlbmatuks, siis peab rendilevõtja tasuma RentMe-le leppetrahvi kuni 30 päeva renditasu ulatuses iga sõiduki seisupäeva eest. Seisuaega arvestatakse avarii või kahjustuse tekkimise päevast kuni Sõiduki taaskasutusele võtmise päevani.

2.8. Kui kindlustusjuhtumi sõiduki või lisavarustuse kahju ei hüvita kindlustusandja, siis hüvitab rendilevõtja sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahjustused ja nende remondikulud täies ulatuses vastavalt RentMe asukohajärgse autoremondi teenindusettevõtte hinnakirjale.

2.9. Kui sõiduki dokumendid või võtmed kaovad või varastatakse, siis on RentMe-l õigus nõuda rendileandjalt kulude, mis kulub võtmete, lukkude, signalisatsiooni ja dokumentatsiooni hankimiseks.

2.10. Rendilevõtja on kohustatud RentMe-le hüvitama kahju, mis tekib sõidukile seoses vale oktaanarvuga või liiki kütuse tankimisega.

2.11. Keelatud on mistahes tehniliste muudatuste tegemine, sh sõiduki parandamine. Rendilevõtja peab kontrollima sõiduki tehnilist seisukorda, kontrollides rehvide seisukorda, mootoriõli ja jahutusvedeliku taset, valgustusseadmete, kontrolltulede ning rooliseadmete korrasolekut.

3. Tagatisraha

3.1. RentMe-l on õigus nõuda rendilevõtjalt tagatisraha tasumist. Tagatisraha saab tasuda pangakaardiga rahasumma broneerimisega (va – Maestro).

3.2. Tagatisrahast on RentMe-lõigus teha tasaarvestusi tasu, leppetrahvide ja kahju hüvitamise nõuete osas.

3.3. Juhul kui rendilevõtja tühistab tellimuse vähem kui 5 (viis) kalendripäeva enne sõiduki rendiperioodi algust, siis on RentMe-l õigus nõuda tasu 50% ulatuses rendisummast.

3.4. Kui sõiduk on kahjustatud või rendilevõtja on rikkunud rendilepingust tulenevaid kohustusi, siis võib RentMe tagatisrahast kinni pidada nõude suuruses summa. Kui nõude suurus ületab tagatisraha suuruse, siis on RentMe-l õigus nõuda rendilevõtjalt summat, mis ületab tagatisraha.

4. Sõiduki üleandmine

4.1. RentMe annab sõiduki üle koos dokumentidega rendilepingus märgitud ajal ja kohas. Sõiduki tehniline seisund vastab selle vanusele, läbisõidule ja kulumisastmele. Sõiduk antakse üle puhtana ja täis kütusepaagiga.

4.2. RentMe annab koos sõidukiga kaasa kohustusliku liikluskindlustuse poliisi, blanketid “Teade liiklusõnnetusest”, sõiduki registreerimistunnistuse, kaks tõkiskinga, esmaabivahendid (autoapteek), tulekustuti ning ohukolmnurga. Sõiduki tagastamisel peavad nimetatud esemed olema sõidukis.

4.3. Kui rendilevõtjal oli vajadus kasutada tulekustutit või esmaabivahendeid, siis teavitab rendilevõtja sellest RentMe-d. Kui selliste vahendite kasutamine ei olnud hädavajalik või on need rikutud tahtlikult, siis peab rendilevõtja hüvitama RentMe-le nimetatud vahendite tavapärase väärtuse.

4.4. Kui sõidukil on üleandmise hetkel puudused, peab rendilevõtja tegema sellekohase märkuse rendilepingusse. Sõiduk tuleb tagastada samas tehnilises korras kui see oli sõidukil üleandmise hetkel.

5. Sõiduki tagastamine

5.1. Üürnik kohustub sõiduki tagastama rendilepingus märgitud ajal ja kohas. Võimalikest muutustest sõiduki tagastamise koha ja ajas osas tuleb teavitada ette vähemalt 8 (kaheksa) tundi. Sõiduk loetakse tagastatuks kui sõiduk on üle antud RentMe-le esindajale ja sellekohane märge on tehtud rendilepingusse.

5.2. Rendilevõtja peab tagastama sõiduki RentMe-le täis kütusepaagiga. Kui rendilevõtja ei tagasta sõiduki täis kütusepaagiga on RentMe-l õigus nõuda iga puuduoleva kütuse liitri eest tasu vastavalt RendMe asukohajärgse tanklate kütuse jaehinnale ning lisaks 15 eurot teenustasu.

5.3. Rendilevõtja peab tagastama sõiduki RentMe-le puhtana. Kui rendilevõtja ei tagasta sõidukit puhtana on RentMe-l õigus nõuda sõiduki puhastamise teenustasu, vastavalt 20 eurot sisepuhastuse eest ja 20 eurot välipuhastuse eest. Eripuhastuse vajaduse korral, vastavalt tegelikule kulule.

5.4. Kui rendileandja ei tagasta sõidukit rendilepingus märgitud tähtajaks ning kokku ei ole lepitud rendilepingu tähtaja pikendamise osas, teavitab RentMe politseid sõiduki vargusest ja võib kasutusele võtta muud abinõud sõiduki valduse taastamiseks.

5.5. RentMe kontrollib tagastatud sõiduki üle 14 (neljateist) päeva jooksul. Sõiduki kahjustust või puudustest peab RentMe teavitama 30 (kolmekümne) päeva jooksul.

6. Sõiduki kahjustused, avarii ja vargus

6.1. Rendileandja peab koheselt teavitama RentMe-d kõikidest sõidukile tekitatud kahjustustest, liiklusõnnetusest ja vargusest. Rendileandja peab edastama RentMe-le kirjalikku taasedastamist võimaldavas vormis selgituse toimunust.

6.2. Liiklusõnnetuse ja varguse korral peab rendilevõtja teavitama politseid.

6.3. Liiklusõnnetuse korral peab rendilevõtja täitma blanketi “Teade liiklusõnnetusest”.

6.4. Sõiduki valduse kaotuse korral tuleb viivitamatult tagastada RentMe-le sõiduki registreerimistunnistus ning võtmed. Kui rendileandja ei tagasta registreerimistunnistust ning võitmeid ning seetõttu ei hüvita kindlustusandja RentMe-le kahju, peab rendilevõtja hüvitama RentMe-le tekkiva kahju, sealhulgas sõiduki väärtuse.

7. Lepingu sõlmimine ja ülesütlemine

7.1. Sõiduki rendileping jõustub allkirjastamisest rendilevõtja ja RentMe poolt. Rendilepingule kohaldatakse käesolevaid kasutustingimusi. Leping lõppeb tähtpäevaks sõiduki tagastamisega rendilepingus märgitud tagastamiskohta. Juhul sõiduk ei tagastata tähtajaks rendilepingus märgitud tagastamiskohta, siis pikeneb rendileping automaatselt viivitamise aja võrra. Rendilepingu lõppedes ei lõppe RentMe õigus nõuda sõidukile tekitatud kahjude hüvitamist.

7.2. Juhul kui sõiduki tagastatakse enne rendilepingus märgitud tähtpäeva, siis ei loeta seda lepingu ülesütlemiseks ning RentMe ei pea hüvitama makstud renditasu.

7.3. Kui sõiduk on rendile võetud pikemaks perioodiks kui 30 kalendripäeva ning sõiduk on renditud väljapool majandus- või kutsetegevust, siis on rendilevõtjal õigus leping erakorraliselt üles öelda teatades sellest ette 30 kalendripäeva. Sellisel juhul ei ole RentMe-l õigust nõuda sellise ülesütlemisega tekitatud kahju hüvitamist, va juhul kui kahju on tekitatud sõidukile.

7.4. RentMe-l on õigus rendileping erakorraliselt üles öelda ja nõuda sõiduki kohest tagastamist, kui selgub, et kasutate sõidukit mittesihipäraselt, olete lepingu sõlmimisel esitanud valeandmeid, teie krediitkaardi muutub kehtetuks või kui ilmnevad asjaolud, mis võivad ohtu seada sõiduki säilimise ja tavapärae väärtuse.

7.5. Juhul kui rendileping öeldakse üles, siis peab rendilevõtja sõiduki koheselt tagastama rendilepingus märgitud kohta. RentMe-l on õigus nõuda leppetrahvi 10 eurot iga tunni eest, mis ületab aega, mis kulub tavapäraselt sõitmiseks ülesütlemise hetke asukohast rendilepingus märgitud või RentMe asukohta.

8. Käendus

8.1. Käendaja võtab endale täieliku solidaarvastutuse juhuks, kui rendilevõtja ei täida rendipingust tulenevaid kohustusi. Käendaja vastutus on piiratud maksimumsummaga 230 000 eurot.

8.2. Käendaja vastutab täies ulatuses ka juhul, kui juriidilisest isikust rendilevõtja lõpetatakse, likvideeritakse või rendilevõtja pankrotistub või teda saneeritakse.

8.3. Käendaja vastutab põhinõude kõrval ka kõrvalnõuete (sh viivis, leppetrahvid, kahjud saamata jäänud tulu) eest. Käenduslepingu tähtaeg on üks kalendriaasta ning selle alguseks on rendileping sõlmimise aeg.

9. Lisad ja tarvikud

9.1. RentMe-l on õigus nõuda rendilevõtjalt lisatarvikute kadumise, hävinemise, varguse või muu kahjustuse korral nende väärtuse hüvitamist.

9.2. Lisatarvikute kood ja väärtus: Kood 100: Navigatsiooniseade maksumusega 150 eurot, Kood 101: Laste turvatool 18-36kg maksumusega 150 eurot, Kood 102: Imikute turvatool 0-18kg maksumusega 120 eurot, Kood 103: Laste istumisalus maksumusega 35 eurot, Kood 104: Tahvelarvuti maksumusega 700 eurot, Kood 105: Interneti USB-pulk väärtusega 95 eurot. Muude tarvikute korral märgitakse nende väärtus rendilepingusse.

10. Renditasu

10.1. Rahalised nõuded ja kohustused, tuleb täita seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates RentMe-lt nõude saamisest. Kui RentMe saadab nõude posti teel Lepingus näidatud elu-või asukohta loetakse nõue kahe päeva möödumisel postitamisest kätte saaduks. Kui nõue esitatakse e-kirja või SMS teel, siis loetakse nõude kättesaamiseks e-kirja või SMS saatmise kuupäeva. Kui RentME esitab nõude vahetult või telefeni teel, siis loetakse nõude teade kättetoimetatuks samal päeval.

10.2. Sõiduki rendilevõtja annab RentMe-le õiguse kinni pidada ja sisse nõuda kõik Üürilepingu tingimustest tulenevad tasud, hüvitised, leppetrahvid jms. Selleks võib Rendifirma debiteerida Üürniku maksekaardi.

10.3 RentMe-l on õigus nõuda viivist 0,15% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.

10.4. Rendiperioodi ületamisel on RentMe-l õigus nõuda kahekordset
renditasu iga ületatud päeva eest.

10.5. Kui rendilevõtja tagastab sõiduki enne rendilepinguga määratud tähtaega või RentMe ütleb lepingu erakorraliselt üles, siis ei pea RentMe tagastama tasutud renditasu

11. RentMe vastutus sõiduki rikke korral

11.1. RentMe ei vastuta rendilevõtjale tekkiva kahjude eest seoses sõiduki kasutamise või kasutamise võimatusega. RentMe ei hüvita hüvita rendilevõtja reisi katkemise kulusid (hotellide broneeringud, reisi jätkamise, transpordikulud jms).

11.2. RentMe soovitab rendilevõtjal teha reisikindlustuse, mis hõlmaks ka kaitset reisi katkemise vastu, sellisel juhul korvab reisi võimaliku katkemise kulud kindlustusandja.

12. Isikuandmete töötlemine

12.1. RentMe kogub isikuandmed nagu nimi, telefoninumber, e-posti aadressi, elukoht ning maksevahendite andmed ning neid andmeid töödeldakse selle jaoks, et lahendada sõiduki rendiga seotud küsimusi. Juhul kui rendilevõtja ja käendaja ei täida oma rendilepingust tulenevaid kohustusi, siis võib RentMe edastada isikuandmed maksehäireid kajastavatele registritele. RentMe-l on õigus edastada isikuandmed võlahaldusteenuseid pakkuvatele ettevõtetele.

13. Vaidluste lahendamine

13.1. Rendilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja kohtuvaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

 • parking-arrival

 • Name

  Email

  Description of the vehicle

  Period

  Other infromation

 • [car_booking]

 • Nimi

  E-post

  Soovitud sõiduki kirjeldus

  Sõiduki kasutamise ajavahemik

  Muu informatsioon